numpy/dataframe 中cumsum 的用法

用途:cumsum                 样本值的累计和
 
例子:
 
  x=np.arange(101)
y=x.cumsum()
print y
print len(y)

x为一个0到100的array, 那么对这个array进行cumsum操作后
y现在的值为:
 
[  0  1  3  6  10  15  21  28  36  45  55  66  78  91 105
120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325 351 378 406 435
465 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 946 990
1035 1081 1128 1176 1225 1275 1326 1378 1431 1485 1540 1596 1653 1711 1770
1830 1891 1953 2016 2080 2145 2211 2278 2346 2415 2485 2556 2628 2701 2775
2850 2926 3003 3081 3160 3240 3321 3403 3486 3570 3655 3741 3828 3916 4005
4095 4186 4278 4371 4465 4560 4656 4753 4851 4950 5050]

 
从结果很明显看到 cumsum是将样本逐渐累加,第一个是0,第二个是0+1,第三个是0+1+2,所以第三个是3,第4个是0+1+2+3=6,如此类推,最后一个就是这101个数的累加和,5050
 
 

0 个评论

要回复文章请先登录注册