CryptoJS.enc.UTF8 中文乱码

最近在破解的JS的时候,遇到一个乱码问题。
内容用CryptoJS解密出来的,解出来是一个HTML格式的文本,标签,英文是正常显示的,但是中文是乱码的。
 
demo:
    # data='中国人'
data='hello'

ret = CryptoJS.AES.encrypt(data,'secret key 123')

content = ret.toString()
result = CryptoJS.AES.decrypt(content,'secret key 123')
print(result.toString(CryptoJS.enc.Utf8))
data用hello可以解密成功,

用“中国人”就还原不了
 
调试中。 
 
待更新。

0 个评论

要回复文章请先登录注册