python print 打印 % 百分号

记得以前困扰过自己的一个问题.
当时的解决方式是这样的:
 

a = 1
print "a values is ", a, "%"
 
把百分号切割开来.
 
后来才知道,正确显示百分号的方法:
 
 
print 'a values is %d%%' %a

 用2个百分号来标示.
 
 
 

0 个评论

要回复文章请先登录注册